Home Hosting Domeinen Contact
   

Algemene Voorwaarden Taz-it

Inleiding.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, Hoofdkantoor, onder nummer 30218469.
Te allen tijde raadpleegbaar op de website van Taz-it.

 

 

Artikel 1

Definities.

 1. Taz-it.; gevestigd en kantoorhoudende aan het Regenmeer 10, 3994 JP Houten, correspondentieadres Regenmeer 10, 3994 JP, Houten UT, www.taz-it.nl, info@taz-it.nl, telefoon 030-2526686, fax 030-2526687, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 30218469, verder te beschouwen als verkoper, opdrachtnemer, leverancier van de dienst, verhuurder, of beheerder, enzovoorts, hieronder ook aan te duiden als "Taz-it".
 2. De klant; de professionele- of particuliere afnemer, opdrachtgever, huurder, of koper, enzovoorts.
 3. De overeenkomst; het contract, al dan niet schriftelijk tot stand gekomen dat kernbedingen bevat over de dienst, levering of het product dat wordt geleverd, in samenhangen met de daarbij geleverde bijlagen en deze algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 2

Werkingsfeer en aard voorwaarden.

 1. Deze algemene voorwaarden gelden tussen Taz-it en de klant. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op offertes van Taz-it en alle overeenkomsten tussen Taz-it en de klant en de vervolgovereenkomsten die daaruit voortvloeien, behoudens voor zover partijen hiervan nadrukkelijk schriftelijk afwijken. Voorwaarden van de klant waaronder ook inkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing.
 2. Volgorde van geldigheid: Het contract is leidend, vervolgens de bijlagen en specificaties bij het contract en tenslotte deze algemene voorwaarden. Tenslotte geldt de wet of de Europese regelgeving voor zover deze nog niet in de lokale wet is verwerkt.
 3. Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

 

 

Artikel 3

Totstandkoming.

 1. De overeenkomst tussen Taz-it en de klant komt tot stand op het moment dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, of tenminste tussen partijen een elektronische berichtenwisseling heeft plaatsgevonden waaruit duidelijk wordt dat Taz-it de aanvraag inclusief bijzonderheden heeft aanvaard, de klant hiervan kennis heeft kunnen nemen en de ontvangst daarvan aan Taz-it heeft bevestigd en Taz-it vervolgens instemmend heeft gereageerd. De berichtenwisseling hoeft niet noodzakelijkerwijs met hetzelfde medium te geschieden. Die elektronische berichtenuitwisseling is zo uitgebreid om mogelijke misverstanden uit te sluiten. Het manipuleren van heen en weer gezonden documenten - waarbij uiteindelijk de administratie van Taz-it doorslaggevend is - wordt beschouwd als contractbreuk.
 2. Voor de elektronisch totstandgekomen overeenkomsten met Taz-it tot het leveren van diensten en zaken geldt een bedenktijd van zeven werkdagen. Met uitvoering van de opdracht tot levering van diensten wordt daarom gewacht tot die termijn is verstreken tenzij de klant nadrukkelijk – in de hierboven aangegeven berichtenwisseling – aangeeft van die termijn afstand te doen en onmiddellijke uitvoering op prijs stelt of binnen die termijn de dienst al daadwerkelijk heeft gebruikt. Bij overeenkomsten tot het leveren van zaken geldt de bedenktermijn niet als het een ander nadrukkelijk conform de specificaties van de klant is samengesteld.
 3. De aanbiedingen van Taz-it of offertes scheppen voor Taz-it geen plicht om met ongeacht wie te contracteren; het staat Taz-it vrij om welke klant dan ook te weigeren zonder vermelding van reden.

 

 

Artikel 4

Verplichtingen Taz-it.

 1. Taz-it spant zich in om de dienst te leveren voor zover van haar verlangd kan worden. In verband met de connectie met andere netwerken, de aard van Internet en de noodzaak om onderhoud te plegen kan de verbinding niet gegarandeerd worden.
 2. Storingen zullen zo spoedig mogelijk na melding verholpen worden. De kosten daarvan worden doorberekend aan de klant als er sprake is van onoordeelkundig gebruik aan de zijde van de klant, gebruik van het netwerk door de klant in strijd met de algemene voorwaarden of anderszins de storingen aan de klant kunnen worden toegerekend. De werkzaamheden in dit laatste geval worden tegen uurtarief doorberekend, waarbij in avond, nacht en/of weekend afwijkende tarieven gehanteerd worden.
 3. Taz-it behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de dienst buiten gebruik te stellen in geval van wanbetaling, gebruik in strijd met artikel 5 en als de stabiliteit van het netwerk of de bescherming van andere klanten dat vergt.
 4. Taz-it zal technische eigenschappen van een dienst kunnen wijzigen zolang dit de veiligheid, stabiliteit en beheersbaarheid van de dienst ten goede komt. Mochten hiertoe wijzigingen aan de zijde van de klant doorgevoerd dienen te worden dan wordt deze hiervan tijdig op de hoogte gesteld. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als zij in redelijkheid niet aan deze wijzigingen kan voldoen. Anderzijds vormen wijzigingen van technische aard voor zover voorgeschreven door internationale organisaties of domeinnaamautoriteiten niet een grond voor ontbinding, maar slechts voor opzegging met inachtneming van de daarvoor geldende termijn.
 5. Taz-it betracht strikte vertrouwelijkheid ten aanzien van de gegevens van de klant en zijn content, behoudens voor zover zij door rechterlijke uitspraak of bevoegde autoriteiten daartoe gedwongen wordt of het vermoeden bestaat dat de klant handelt in strijd met het bepaalde in artikel 5.
 6. Ten behoeve van systeemherstel worden door Taz-it back-ups gemaakt welke desgewenst teruggeplaatst kunnen worden. Specifieke bestanden worden – indien dat mogelijk is - op verzoek en tegen uurtarief teruggeplaatst.
 7. Naast de bekende diensten van Taz-it worden consultancydiensten aangeboden welke op aanvraag geoffreerd worden. Ook op deze diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

 

Artikel 5

Verplichtingen klant.

 1. De klant dient bevoegd te zijn een overeenkomst te sluiten, tenminste 18 jaar te zijn en zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en voor zover toepasselijk een uittreksel uit het Handelsregister, desgewenst elektronisch ondertekend. Verder dient de klant te beschikken over een domeinnaam en zich aan de regels van de domeinnaamautoriteit te houden. Het is de klant niet toegestaan de dienst onder te verhuren behoudens nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Taz-it. In een dergelijk geval dienen de gegevens van de onderhuurder zoals omschreven in lid b op gelijke wijze te worden verstrekt aan Taz-it.
 2. De klant is verplicht om zijn gegevens actueel te houden. Iedere wijziging in adres, telefoonnummer, rechtsvorm, contactpersoon en e-mailadres dient – in verband met de aard van de te leveren – dienst onmiddellijk doorgegeven te worden aan Taz-it, desgewenst via de website. Het niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot het buiten werking stellen van de dienst.
 3. De klant dient vertrouwelijk om te gaan met de verstrekte passwords en gebruikersnamen. Bij vermoedelijk misbruik daarvan dient de klant dit te melden en zich te richten naar de aanwijzingen van Taz-it.
 4. De klant dient de dienst zo te gebruiken dat anderen daar geen nadeel van ondervinden. Het draaien van background scripts op virtual servers, het mogelijk maken van open relay, spam, portscannen, hacken, genereren, aanzetten tot of uitlokken van ddos attacks is uitdrukkelijk niet toegestaan. De klant dient zich te onthouden van het laten draaien van cronjobs, scripts moeten zodanig geconfigureerd zijn dat het functioneren van de server niet in gevaar wordt gebracht. URL-forwarding is mogelijk maar niet op een wijze dat de servers vertraagd raken. Dit wordt per geval door Taz-it beoordeeld. De klant wordt geacht de software op zijn systeem up-to-date te houden en beveiligingslekken te voorkomen. Mocht een configuratie als hierboven omschreven of anderszins risico’s opleveren voor het functioneren van de servers van Taz-it of het daarmee verbonden netwerk dan wordt de site na één waarschuwing uitgeschakeld. Die waarschuwing wordt verzonden aan het laatstbekende e-mailadres van de klant.
 5. Content is volledig de verantwoordelijkheid van de klant. Muziek-, beeld- of andere bestanden waarop auteursrechten gelden, kinderporno, stalking, illegale software, discriminerend, opruiend of aanstootgevend materiaal in welke vorm dan ook opgeslagen of aangeboden, zijn niet toegestaan, waarbij de hiervoor gegeven omschrijving niet uitputtend is. Elk ander gebruik van het medium in strijd met nationale of internationale wetgeving, althans met voor Internet geldende normen is niet toegestaan.
 6. Dataverkeer door en naar de klant en gebruikte datacapaciteit dienen te vallen binnen de overeengekomen omvang, bandbreedte en/ of opslagcapaciteit. Meerverbruik wordt afgerekend tegen de dan geldende tarieven.
 7. Door het aangaan van een overeenkomst met Taz-it aanvaardt de klant de spampolicy van Taz-it en laat deze tegen zich gelden. Het document is raadpleegbaar op http://www.taz-it.nl/info/spampolicy.pdf.

 

 

Artikel 6

Duur overeenkomst en beëindiging.

 1. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen wordt een overeenkomst aangegaan voor de duur van een jaar te beginnen op de dag dat de dienst geleverd wordt. Die overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd tenzij drie maanden voor het aflopen van dat jaar wordt opgezegd. Opzeggingen dienen drie maanden voor het verstrijken van de jaarlijkse termijn bij Taz-it binnen te zijn. Elke opzegging dient te worden bevestigd met behulp van een meegestuurde kopie van een geldig legitimatiebewijs of origineel uittreksel uit het Handelsregister van recente datum voor bedrijven, ter voorkoming van fraude. Waar ook een domeinnaam wordt opgeheven of verhuisd dienen er documenten meegestuurd te worden welke volgens de TLD beherende instantie (bijvoorbeeld SIDN voor .nl domeinnamen) verplicht zijn. Opzegging kan slechts - schriftelijk - plaatsvinden via het opzegformulier van Taz-it; http://www.taz-it.nl/info/opzeggen.pdf.
 2. Tevens kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd worden aangegaan in welk geval een opzegtermijn van drie maanden wordt gehanteerd.
 3. Zowel Taz-it als de klant kunnen de overeenkomst buitengerechtelijk en ogenblikkelijk ontbinden in geval ten aanzien van de ander surseance, faillissement of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is verzocht of een dergelijk verzoek is gehonoreerd. Los daarvan is buitengerechtelijke ontbinding door de ene te allen tijde mogelijk als de ander in verzuim verkeert, waaronder nadrukkelijk onder meer - maar niet uitsluitend - wordt verstaan het verstrekken van verkeerde gegevens, manipulatie van gegevens of gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden en/of toepasselijke wet- of regelgeving. Een dergelijke ontbinding laat overigens de rechten van de initiatiefnemer daartoe ontstaan voor het ontbindingstijdstip onverlet.
 4. Na beëindiging van de overeenkomst maakt Taz-it de toegangsgegevens onbruikbaar. Het hostingpakket wordt verwijderd, de site is niet meer raadpleegbaar en e-mailboxen verdwijnen. Werkzaamheden verband houdend met de beëindiging voor zover een redelijke tijdsbesteding te boven gaand kunnen aan de klant in rekening worden gebracht. Na het einde van de overeenkomst zal de vertrouwelijkheid door partijen gehandhaafd blijven.

 

 

Artikel 7

Betaling en condities.

 1. Prijzen in offertes en aanbiedingen van Taz-it luiden altijd in bedragen exclusief BTW. Een overzicht van de tarieven is op de website van Taz-it te vinden. Taz-it is gerechtigd om tariefsverhogingen voortvloeiend uit overheidsmaatregelen evenals prijsverhogingen van door haar ingeschakelde derden door te belasten. Bij inschakeling van derden ten behoeve en op verzoek van de klant wordt dat steeds in de offerte of factuur aangegeven. Los daarvan is Taz-it gerechtigd de door haar berekende prijzen die per periode in rekening worden gebracht per het begin van een kwartaal te verhogen mits zij dat een maand tevoren - per e-mail - heeft aangekondigd. De klant is in dat geval gerechtigd om binnen veertien dagen na die aanzegging de overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de dan nog lopende contractstermijn. Gedurende die periode blijft de oorspronkelijke prijs gehandhaafd. Bij overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan geldt een opzegging wegens prijsverhoging door de klant als een opzegging met een termijn van drie maanden.
 2. Bij betalingen die per periode verschuldigd zijn dient de klant bij voorkeur een machtiging te verstrekken.
 3. Vergoeding voor de dienst is verschuldigd vanaf het moment dat de dienst geleverd is. Betalingen die periodiek bij vooruitbetaling verschuldigd zijn worden niet gerestitueerd voor zover de betreffende periode in de overeengekomen opzegtermijn valt. Bij te late opzegging bij verhuizing van de domeinnaam is desondanks de vergoeding gedurende de resterende contractsduur verschuldigd.
 4. Na het ongebruikt verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen die op de facturen is vermeld is wettelijke rente verschuldigd naar het toepasselijke regime; 6: 119 of 119a BW. Daarnaast is Taz-it gerechtigd alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, gemoeid met het verkrijgen van voldoening van het verschuldigde op de klant te verhalen, ook waar die een gebruikelijke proceskostenveroordeling te boven gaan.
 5. Taz-it kan bij opdrachten van een bepaalde omvang of van een bepaalde aard zekerheidstelling verlangen welke niet verder strekt dan het geschatte verbruiksbedrag over een periode van zes maanden.
 6. Taz-it is gerechtigd bij niet betaling van facturen binnen de daarvoor gestelde termijn de dienst buiten werking te stellen, zonder dat dit de betalingsverplichting doet vervallen. Bij aanvragen tot uitbreiding van het te leveren pakket, verhuizing of overname van domeinnaam of wijziging van de dienst kan als voorwaarde gesteld worden dat uitstaande facturen eerst worden voldaan.

 

 

Artikel 8

Aansprakelijkheid.

 1. De verantwoordelijkheid van Taz-it strekt niet verder dan haar invloedssfeer; vooral is Taz-it nimmer aansprakelijk te stellen waar het niet behoorlijk leveren van de dienst is te wijten aan gebrekkige hardware, verkeerde, onveilige of verouderde configuratie van de apparatuur en software aan de zijde van de klant. In principe kan Taz-it nimmer voor meer aansprakelijk gehouden worden dan het ermee gemoeide bedrag van de dienst maar in elk geval voor niet meer dan tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt. Indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit het niet leveren van de dienst is nadrukkelijk uitgesloten. Als overmacht wordt beschouwd iedere omstandigheid buiten de macht van Taz-it.
 2. Taz-it aanvaardt geen aansprakelijkheid voor content van de klant op zijn website(s). Taz-it acht zich vrij om met het oog op een ongestoord functioneren van haar netwerk materiaal waarvan zij redelijkerwijs aanneemt dat het onrechtmatig is te verwijderen. Taz-it is niet aansprakelijk te houden voor schade hierdoor veroorzaakt, evenals in het geval dat klant artikel 5 van deze overeenkomst overtreedt of betalingsachterstand heeft.
 3. De klant is verantwoordelijk voor de content op haar website en dient zich te houden aan algemene voorwaarden aan haar opgelegd door de lokale domeinnaamautoriteiten (TLD’s)en overigens aan toepasselijke wetgeving waaronder het geldende auteursrecht. Mocht Taz-it in rechte worden betrokken wegens content van de klant of de wijze waarop van de website(s) van de klant gebruik wordt gemaakt dan is de klant gehouden Taz-it niet slechts in rechte te vrijwaren maar is ook gehouden alle juridische kosten daarmee verband houdend te voldoen voor zover redelijk.

 

 

Artikel 9

Wijziging en toepasselijk recht.

 1. Taz-it is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en toepasselijk te verklaren op bestaande overeenkomsten. In een voorkomend geval worden deze wijzigingen 30 dagen tevoren aangekondigd waarop de klant tegen het moment van inwerkingtreding van die nieuwe voorwaarden kan opzeggen, waarbij overigens hetgeen tot dat moment verschuldigd is verschuldigd blijft.
 2. De algemene voorwaarden hebben nawerking voor zover dat volgt uit de aard der bepalingen.
 3. Op de door Taz-it afgesloten overeenkomsten is Nederlands Recht, met uitsluiting van ander nationaal recht, van toepassing.

 

 

Specifieke Aanvullende Voorwaarden Domeinregistraties

Artikel D1

Definities.

 1. Deze zijn identiek aan die in de algemene voorwaarden. Daarnaast worden de volgende begrippen gehanteerd:
  1. o        domeinnaamautoriteit: de autoriteit die bevoegd is te beslissen over het toekennen van namen in een topleveldomain; *.nl, *.tv, *.com, *.biz, enzovoorts, waarbij voor die laatste letters ook de uitdrukking extenties wordt gebruikt.
  2. o        aanvrager: is degene die via Taz-it de registratie van een domeinnaam aanvraagt; als die aanvraag is gehonoreerd en verwerkt in de zonefiles kan gesproken worden van domeinnaamhouder.

 

 

Artikel D2

Werkingsfeer en aard voorwaarden.

 1. Deze aanvullende voorwaarden gelden tussen Taz-it, de aanvrager en de domeinnaamhouder die via Taz-it zijn domeinnaam laat beheren. Daarnaast gelden per topleveldomain de regels en/of reglementen zoals door de domeinnaamautoriteiten zijn opgelegd. Aanvrager of houder dient beide sets te accepteren, bij gebreke waarvan geen overeenkomst tot stand komt. Met name de regels gesteld door domeinnaamautoriteiten dienen beschouwd te worden als voorschriften waar de aanvrager/ domeinnaamhouder aan gebonden is.

 

 

Artikel D3

Aanvraag.

 1. De aanvraag wordt in behandeling genomen als alle (per TLD) benodigde documenten zijn ingeleverd en overigens setup- en registratiekosten zijn voldaan. Het staat Taz-it vrij om zonder vermelding van reden ook complete aanvragen te weigeren. Manipulatie van voorgeschreven documenten leidt beslist tot weigering.

 

 

Artikel D4

Aanvraagperiode.

 1. Gedurende de aanvraagperiode kan een andere aanvraag van een identieke naam reeds in behandeling zijn. De whois of de domeinnaamcheck biedt daarom geen zekerheid. Aansprakelijkheid van Taz-it, een andere deelnemer waarbij de aanvraag is gedaan of de Domeinnaamautoriteiten wegens het niet tijdig registreren van een naam of het foutief registreren van de naam is geheel uitgesloten. Aansprakelijkheid voor typefouten ligt bij de aanvrager.

 

 

Artikel D5

Minimumvereisten en verantwoordelijkheden aanvrager/houder/ Taz-it / Domeinnaamautoriteit.

 1. De aanvrager dient aan de technische vereisten te kunnen (blijven) voldoen.
 2. De aanvrager dient te beschikken over een functionerend admin-c e-mailadres. Taz-it fungeert als tech-c adres. Taz-it kan voor buitenlandse aanvragers als domicilie (admin-c) fungeren en in bepaalde landen beschikt Taz-it ook over dergelijke domicilies. In die gevallen is de bereikbaarheid van de aanvrager een absoluut voorschrift; te allen tijde dient de aanvrager daadwerkelijk bereikbaar te zijn voor aanzeggingen met rechtsgevolg.
 3. Verhuizingen van de houder, wijziging van telefoonnummers, wisseling van contactpersoon en iedere andere relevante wijziging dient terstond aan Taz-it te worden doorgegeven. Niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot het onbruikbaar maken van de domeinnaam zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid voor Taz-it kan ontstaan.
 4. Beslissingen over het niet vermelden van persoonsgegevens in de publieke whois-database worden door de Domeinnaamautoriteit genomen. Taz-it kan een dergelijke opt-out begeleiden, maar op geen enkele wijze garanderen dat die aanvraag gehonoreerd wordt.
 5. Aanvrager/ houder is verplicht om iedere aanspraak van derden op een domeinnaam ogenblikkelijk te melden aan Taz-it. Afhankelijk van de regeling van verschillende Domeinnaamautoriteiten is aanvrager/ houder gehouden om de Domeinnaamautoriteit en Taz-it te vrijwaren van aanspraken van derden in verband met die domeinnaam, zij het in arbitrage of in een procedure voor de gewone rechter. Deze vrijwaring houdt ook in dat alle uit een dergelijk geschil voortvloeiende juridische kosten van Taz-it of de Domeinnaamautoriteit door aanvrager/ houder van de domeinnaam in geschil gedragen dienen te worden, waarbij Taz-it en de Domeinnaamautoriteiten immer vrije advocatenkeuze houden.

 

 

Artikel D6

Verhuizing.

 1. Verhuizing van de domeinnaam naar een andere deelnemer op verzoek van de houder leidt ook tot een be-eindiging van de andere diensten met betrekking tot deze eerder genoemde domeinnaam van Taz-it aan de houder, waarbij ten aanzien van de verschuldigdheid van betalingen voor die andere diensten de op-zegtermijn daarvan gehanteerd wordt. Zie hierover de algemene voorwaarden artikel 7 lid c. Verhuizing dient schriftelijk te geschieden met de formulieren genoemd in de algemene voorwaarden onder 6 sub a. (http://www.taz-it.nl/info/opzeggen.pdf.) De ontvangst van de verhuizing/opzegging wordt per e-mail bevestigd; blijft deze uit dan loopt de overeenkomst door.
 2. Als formulieren niet correct zijn ingevuld of de vereiste bijlagen niet zijn meegestuurd (kopie identiteitsbe-wijs en / of recent uittreksel uit het Handelsregister) wordt dit door Taz-it éénmaal gemeld waarna de aanvraag tot verhuizing bij uitblijven van een correctie verder niet in behandeling wordt genomen. Ook dan loopt de overeenkomst door.

 

 

Artikel D7

Opzegging.

 1. Opzegging van een domeinnaam dient schriftelijk plaats te vinden met de daarvoor door de betreffende domeinnaamautoriteit voorgeschreven formulieren (http://www.taz-it.nl/info/opzeggen.pdf.) en dienen vergezeld te worden van de daarbij voorgeschreven papieren; een kopie van een identiteitsbewijs en/ of recent uittreksel uit het handelsregister. Opzegging leidt ook tot een beëindiging van de andere diensten van Taz-it aan de houder specifiek voor die domeinnaam, waarbij ten aanzien van de verschuldigdheid van de betalingen voor die andere diensten de opzegtermijn daarvan gehanteerd wordt. De opzegging wordt per e-mail bevestigd; blijft deze uit dan loopt de overeenkomst door.
 2. 2.        Als formulieren niet correct zijn ingevuld of de vereiste bijlagen niet zijn meegestuurd (kopie identiteitsbe-wijs en / of recent uittreksel uit het Handelsregister) wordt dit door Taz-it éénmaal gemeld waarna de aanvraag tot verhuizing bij uitblijven van een correctie verder niet in behandeling wordt genomen. Ook dan loopt de overeenkomst door.

 

 

::
 
|
|
|


Design & Ontwikkeling: www.marketingbytes.nl